Prodejci:

název: program zdraví a. s.
se sídlem: Praha, Hradec Králové Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava
ICKO: 46 433 350
DIC: 2023397002
Zápis: Obchodní rejstřík OS Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.: 5436/B
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2186 7388
tel.: 0903 402 205
e-mail: info@ioy.sk
(dále jen "prodávající")

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je nákup a prodej zboží na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

1.2 Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, oddělení dozoru, tel. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

1.3 Provozovatel internetového obchodu zveřejňuje seznam zboží nabízeného zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi objednávat zboží na internetové adrese: shop.yes.organic (dále jen "e-shop"). Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v e-shopu.

1.4 Smluvní strany se dohodly, že kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, aby se tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich ustanovení vztahovaly na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.ioy.sk, na základě kterých prodávající dodá kupujícímu zboží prezentované na uvedené internetové stránce (dále jen "kupní smlouva"), a na veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a při reklamaci zboží.

1.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si sjednají podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.6 Informace o zboží obsažené v katalogu elektronického obchodu jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů a oficiálních webových stránek výrobce. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změnu informací o zboží uvedených v katalogu elektronického obchodu bez předchozího upozornění.

Čl. 2 Objednávání zboží, potvrzení objednávky, způsob uzavření kupní smlouvy

2.1 Není-li u zboží uvedeno jinak, je zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu
Zákazník objednává zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu postupem uvedeným v nabídce elektronického obchodu.

2.2 Odeslání objednávky není podmíněno registrací zákazníka v databázi provozovatele internetového obchodu.
2.3 Po odeslání objednávky bude zákazníkovi zaslán informační e-mail s předmětem "Registrace objednávky", který potvrdí zařazení objednávky ke zpracování. Tím ještě nevzniká kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem, ani se nepotvrzuje objednávka. V případě potřeby budou na uvedenou e-mailovou adresu zaslány další informace týkající se objednávky.
2.4 Po ověření dostupnosti zboží a platných cen provozovatel internetového obchodu potvrdí zákazníkovi objednávku e-mailem nebo telefonicky. Při potvrzení objednávky bude potvrzena celková cena objednaného zboží a služeb, termín dodání a další údaje stanovené právními předpisy Slovenské republiky. V případě zjištění vyšší ceny zboží, než je cena uvedená v katalogu elektronického obchodu, je provozovatel elektronického obchodu povinen před potvrzením objednávky požádat zákazníka o souhlas se změnou ceny podle aktuálního ceníku. V takovém případě má kupující právo odstoupit od smlouvy. Udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením objednávky provozovatelem internetového obchodu se smluvní vztah považuje za uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.5 V případě, že kupující po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme, vyhrazuje si prodávající právo požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

2.6 Všechny elektronicky přijaté objednávky se považují za návrh smlouvy a jsou závazné.

2.7 Kupní smlouva je uzavřena závazným přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím.

2.8 Závazným přijetím objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího se rozumí potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím Kupujícímu e-mailem po předchozím přijetí objednávky Kupujícím a po ověření dostupnosti Zboží, platných cen a termínu dodání Zboží požadovaného Kupujícím.

2.9 Závazná akceptace objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo dalších služeb, údaje o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno, a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu dopravy zboží do sjednaného místa dodání zboží Kupujícímu, údaje o Prodávajícím (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) a další náležitosti stanovené právními předpisy.

2.10 V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetových stránkách prodávajícího řídí kromě těchto všeobecných obchodních podmínek také závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, je prodávající oprávněn objednávku kupujícího zrušit. O zrušení objednávky bude Zákazník informován e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak.

Čl. 3 Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen:

- na základě objednávky potvrzené prodávajícím dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, jakosti a termínu a zabalit je nebo vybavit pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu,
- zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky,
- neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, například e-mailem.
- předat kupujícímu spolu se zbožím, nejpozději v písemné nebo elektronické podobě, veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

3.3 Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v internetovém obchodě, pokud se s Kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů od zrušení objednávky na účet uvedený zákazníkem, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3.4 Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby oprávněné k převzetí zboží při osobním odběru zboží na svých prodejnách v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím uhrazena předem platební kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím faktury se splatností.

Čl. 4 Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující byl prodávajícím informován, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

4.2 Kupující je povinen:
- převzít zakoupené nebo objednané zboží,
- zaplatit prodávajícímu ve sjednané lhůtě splatnosti sjednanou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží,
- nepoškodit dobré jméno prodávajícího,
- potvrdit převzetí zboží v dodacím listu svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3 Kupující má právo na dodání zboží v množství, jakosti, termínu a místě, které si strany dohodly v závazné akceptaci objednávky.

4.4 Kupující má rovněž právo podat stížnost prostřednictvím platformy pro alternativní řešení sporů RSO (online řešení sporů), která je k dispozici online.

4.5 Alternativní řešení sporů dle bodu 4.4 může využít pouze Kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na spor mezi spotřebitelem a prodávajícím, který vyplývá ze spotřebitelské smlouvy nebo se jí týká. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené na dálku. Alternativní řešení sporů se nevztahuje na spory, jejichž hodnota nepřesahuje 20 EUR včetně DPH. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za zahájení alternativního řešení sporu, a to až do výše 5 EUR včetně DPH.

4.6 Podrobnější úprava ADR je obsažena v zákoně č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 a zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na dálku, ve znění pozdějších předpisů.

4.7 Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Program Zdraví a.s. je Slovenská obchodní inspekce Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk nebo jiná příslušná pověřená právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

Čl. 5 Dodací a platební podmínky

5.1 Zboží je prodáváno podle vzorků, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na webových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.
5.2 Po vystavení faktury bude zboží odesláno zákazníkovi, pokud si zákazník tuto službu objednal. Spolu se zbožím zašle Prodávající daňový doklad - fakturu, je-li k dispozici, a dodací list a záruční list, je-li dodáván se zbožím).

5.3 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží do 30 dnů od e-mailového potvrzení objednávky Zákazníkovi, není-li dohodnuto jinak. Nesplní-li provozovatel svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle věty první, vyzve kupující provozovatele k dodání věci v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté provozovatelem. Nedodá-li provozovatel věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.4 Pokud je zásilka doručována kurýrní společností, je nutné, aby kupující zásilku vizuálně zkontroloval. Pokud zákazník zjistí neúplnost nebo poškození zásilky, sepíše o tom s kurýrem zápis. Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí zásilky zboží doma rozbalit a zkontrolovat, zda není mechanicky poškozeno. V případě mechanického poškození je zákazník povinen neprodleně informovat provozovatele, který se zákazníkem dohodne další postup. Následné reklamace mechanického poškození mohou být uznány pouze v případě, že kupující prokáže, že reklamované vady byly přítomny již v době převzetí od dopravce. Pokud je dodávka viditelně poškozena, zákazník podepíše přepravci dodací list až po kontrole zboží pod obalem za jeho přítomnosti. V případě poškození zboží poškození zdokumentujte (nejlépe fotografií), uplatněte reklamaci u doručovatele a neprodleně informujte provozovatele.

5.5 Pokud kupující odmítne převzít a zaplatit řádně dodané zboží na dobírku bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, je provozovatel internetového obchodu oprávněn požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o doručení zboží (cena účtovaná doručovací službou).

5.6 Místem plnění smlouvy (dodání zboží) se rozumí sídlo (bydliště), místo podnikání kupujícího nebo jiné místo dodání určené kupujícím, které jsou uvedeny v informacích pro zákazníka při objednávce zboží. Zboží může být dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích osob (doručovací služba). V případě, že Kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné převzetí opravňuje Prodávajícího k uplatnění nároku na náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a zboží prodat třetí osobě.

5.7. Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží v místě určeném kupujícím v kupní smlouvě, je kupující povinen zboží osobně převzít nebo zajistit, aby zboží převzala osoba pověřená kupujícím v jeho nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat dodací a předávací protokol. Třetí osoba pověřená převzetím zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a doklad o zaplacení zboží a písemné zmocnění. Pokud je nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě uvedeném v kupní smlouvě, nese veškeré náklady s tím spojené kupující.

5.8 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty sjednané v kupní smlouvě.

5.9 Dodání zboží se uskuteční jeho předáním kupujícímu na dohodnutém místě.

5.10. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě tohoto článku a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou část kupní ceny do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.11 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetových stránkách Prodávajícího v době před převzetím zboží. Kupující může rovněž využít možnosti spotřebitelského splátkového úvěru.

5.12 Při platbě na dobírku bude Zákazníkovi k ceně Zboží účtován příplatek dle aktuálního sazebníku přepravného. Celkovou platbu za dobírku uhradí zákazník v plné výši kurýrovi při převzetí zásilky.

5.13 V případě platby bankovním převodem provede zákazník platbu ihned po potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 kalendářních dnů. Pokud se strany v konkrétním případě výslovně nedohodnou jinak, bude zakoupené zboží odesláno až po uhrazení jeho ceny, což znamená připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za dopravu na účet provozovatele internetového obchodu. Pokud nebude platba připsána na účet provozovatele internetového obchodu do tří kalendářních dnů od potvrzení objednávky, má tento právo předmětnou objednávku zrušit.

5.14 V případě, že smluvním stranám vznikne nárok na vzájemnou úhradu poskytnutých služeb, vypořádají tyto závazky do 14 dnů od vzniku nároku na úhradu, tj. od platného odstoupení od kupní smlouvy.

Čl. 6 Kupní cena, poštovné a balné

6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží sjednanou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání zboží (dále jen "kupní cena").

6.2 Pokud Kupující uhradí Kupní cenu Prodávajícímu bezhotovostním převodem, považuje se za den úhrady den, kdy byla celá Kupní cena připsána na účet Prodávajícího.

6.3 Pokud se strany v konkrétním případě výslovně nedohodnou jinak, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle Kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4 Pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží sjednanou v kupní smlouvě, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6.5 Cena zboží zahrnuje recyklační poplatky. V některých případech cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží na místo určení, které je poskytováno jako doplňková služba (tyto případy jsou uvedeny v ceníku dopravy zveřejněném na www.ioy.sk). Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak.

6.6 Provozovatel může změnit cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu u objednávek všech produktů před potvrzením objednávky v případě změny právních předpisů, změny směnných kurzů, výrazného zvýšení inflace a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží, nebo pokud zjistí, že daná cena byla uvedena nesprávně. Provozovatel internetového obchodu je povinen zákazníka o této skutečnosti informovat. Před potvrzením objednávky je provozovatel internetového obchodu povinen vyžádat si souhlas zákazníka se změnou ceny dle aktuálního ceníku. V takovém případě má kupující právo odstoupit od smlouvy.

Čl. 7 Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1 Převzetím zboží v dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele dle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující nebo jím pověřená třetí osoba převezme zboží od prodávajícího nebo jeho zástupce pověřeného k dodání zboží, nebo pokud tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Čl. 8 Závazná nabídka, zrušení objednávky, vrácení zboží

8.1 Provozovatel je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky elektronickou zprávou až do uplynutí dodací lhůty sjednané se zákazníkem.

8.2 Kupující bere na vědomí, že v případě, že si objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby v interním informačním systému, je provozovatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to i poté, co kupující obdržel e-mail s potvrzením své objednávky. V takovém případě je Provozovatel povinen Kupujícího o této skutečnosti informovat. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně, jsou zejména následující:
- cena zboží je na první pohled nesprávná (např. neodpovídá kupní ceně);
- cena zboží chybí nebo obsahuje jednu či více číslic navíc;
- sleva na zboží přesahuje více než 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové akce nebo výprodeje označeného zvláštním symbolem.

8.3 V případě, že kupující nepřevezme zboží po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

8.4 Pokud zákazník zruší objednávku nebo odstoupí od smlouvy z důvodu nedodržení zveřejněné ceny nebo dodací lhůty ze strany provozovatele internetového obchodu, storno poplatek nebude účtován a zaplacená záloha nebo celá částka bude vrácena do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o zrušení objednávky (storno objednávky) bankovním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.5 Zákazník může zrušit objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami zasláním žádosti na e-mailovou adresu provozovatele nebo osobně v sídle prodávajícího.

8.6 Provozovatel internetového obchodu má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu výprodeje nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu uvedenou v internetovém obchodě, a to ani po vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

8.7 Provozovatel internetového obchodu má právo zrušit objednávku i v případě, že se mu nepodaří zákazníka kontaktovat - telefonicky, e-mailem (do 14 pracovních dnů od přijetí elektronické objednávky od zákazníka, resp. od jejího potvrzení).

8.8 O zrušení objednávky bude zákazník prokazatelně informován telefonicky nebo e-mailem.

8.9 V případě, že zákazník za zrušenou objednávku již zaplatil část zboží nebo celou kupní cenu, bude tato částka zákazníkovi vrácena do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky), a to bezhotovostním převodem na účet určený zákazníkem.

8.10 Vrátit lze pouze zboží, které je nepoužité, nepoškozené a pokud možno v původním obalu.

8.11 Pokud jsou splněny podmínky pro vrácení zboží, bude kupujícímu vrácena celá částka zaplacená za zboží.

Čl. 9 Zpracování osobních údajů

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen v objednávce sdělit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky, pokud je fyzickou osobou.

9.2 Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek a jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.ioy.sk.

Čl. 10 Odstoupení od kupní smlouvy

10.1 Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou doručovatele, převezme všechny části objednaného zboží.

10.2 Zákazník-spotřebitel má právo v této lhůtě zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jaký je obvyklý při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Vyzkoušet však neznamená začít zboží používat a poté jej vrátit prodávajícímu. Zboží musí být věnována přiměřená péče.

10.3 Zákazník je povinen zaslat prodávajícímu vrácené zboží kompletní a nepoškozené, bez zjevných známek nepřiměřeného nebo nadměrného používání. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím. 10.4. Zákazník je povinen vrátit zboží v původním obalu, nepoužité a nepoškozené, včetně příslušenství (originál daňového dokladu) na adresu provozovny Prodávajícího: Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava.

10.4 Nedohodne-li se provozovatel internetového obchodu se zákazníkem jinak, nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je
- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží zhotoveného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
- prodej zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo rychlé zkáze,
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není ze zdravotních nebo hygienických důvodů vhodné k vrácení (např. krémy apod.) a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen,
- prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím.

10.5 V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel internetového obchodu zákazníkovi zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na jím určený účet nebo poštovní poukázkou. Pokud je zboží vráceno nekompletní, poškozené nebo ve stavu, který vykazuje zanedbání přiměřené péče ze strany zákazníka nebo nadměrné nepřiměřené opotřebení ze strany zákazníka, je zákazník povinen uhradit provozovateli náklady vynaložené na uvedení výrobku do původního stavu.

10.6 Zákazník uplatní své právo na odstoupení od smlouvy písemně na adrese sídla společnosti nebo e-mailem na adrese: info@ioy.sk.

10. 7 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného v kupní smlouvě ukončil výrobu nebo provedl takové podstatné změny, které znemožnily splnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu na zboží sjednanou v kupní smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet uvedený kupujícím.

10.8 Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že Prodávající dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil Kupujícímu, že
- jeho identifikační údaje uvedené v článku 1 těchto obchodních podmínek,
- identifikační údaje třetí osoby, kterou je společnost, jež bude kupujícímu dodávat objednané zboží, a to tak, aby tyto údaje byly uvedeny v akceptaci,
- účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
- že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailová adresa, je-li kupujícím fyzická osoba, a v rozsahu obchodní firma, adresa sídla včetně PSČ, IČO, telefonní číslo a e-mailová adresa, je-li kupujícím právnická osoba,
- že kupující je povinen poskytnout požadované osobní údaje.
10.9. Formulář pro odstoupení od smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího www.ioy.sk.

10.10 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od počátku i případná dodatková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.11 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před počátkem běhu lhůty pro odstoupení. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud kupující odešle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.12 Při odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Prodávající však není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání zvolené Kupujícím a náklady na nejlevnější běžný způsob dodání nabízený Prodávajícím. Platby budou Kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy Prodávající obdrží oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy. Platba bude provedena stejným způsobem, který Kupující použil k platbě Prodávajícímu, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodl na jiném způsobu platby.

10.13 Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby provedené podle článku 10.12 těchto Všeobecných obchodních podmínek dříve, než je Zboží od Kupujícího obdrženo, nebo dokud Kupující nepředloží doklad o tom, že Zboží bylo Prodávajícímu odesláno zpět. Platba za zakoupené zboží tedy nebude Prodávajícím Kupujícímu provedena, dokud nebude zboží doručeno zpět na adresu sídla Prodávajícího.

10.14 Odstoupí-li Kupující od smlouvy a dodá Prodávajícímu zboží, které je použité a poškozené nebo neúplné, nebo dojde-li ke snížení hodnoty předmětného zboží v důsledku takového nakládání se zbožím, které je nad rámec nakládání nezbytného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má Prodávající vůči Kupujícímu právo na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, nebo je Prodávající oprávněn požadovat po Spotřebiteli úhradu snížení hodnoty zboží.

10.15 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím, včetně originálu daňového dokladu o koupi, nejlépe v původním obalu.

10.16 Při odstoupení od smlouvy nese kupující přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Podle dostupných informací se odhadované náklady na tyto náklady v závislosti na velikosti a hmotnosti zboží, vzdálenosti, z níž se vrácení zboží uskutečňuje, a cenách, za něž poskytuje své služby dopravce zvolený kupujícím, pohybují v rozmezí od 5 EUR do 50 EUR.

10.17 V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, není odstoupení od kupní smlouvy platné a účinné a prodávající není povinen kupujícímu vracet prokazatelné platby dle bodu 10.12 těchto všeobecných obchodních podmínek a má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží zpět kupujícímu.

10.18 Pokud jste zboží zakoupili jako kupující v postavení podnikatele: právnické nebo fyzické osoby, právo na odstoupení od smlouvy v takovém případě nevzniká. V takovém případě se režim odstoupení od smlouvy řídí obchodním zákoníkem.

Čl. 11 Stížnostní řízení

11.1 Pokud se nejedná o zboží, které se rychle kazí nebo o použité zboží, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Záruční doba činí 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k ní přiloženém uvedena doba používání, záruční doba neskončí před uplynutím této doby.

11.2 Kupující uplatňuje reklamaci písemně, e-mailem na adresu info@ioy.sk nebo osobně na prodejním místě na adrese Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží.

11.3 Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na prodaném zboží při převzetí kupujícím, a za vady, které se vyskytnou po převzetí a používání zboží v záruční době.

11.4 Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména mechanickým poškozením, neodvratitelnou událostí - živelnou pohromou, nesprávnou manipulací - v rozporu s návodem k použití a obvyklým způsobem použití.

11.5 Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné komplexní technické posouzení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace bude kupující vyrozuměn telefonicky nebo písemně e-mailem. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové. Reklamace může být vyřízena předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo zamítnutím reklamace s uvedením důvodu zamítnutí.

11.6 Pokud kupující uplatní reklamaci zboží v prvních 12 měsících od koupě, může prodávající reklamaci vyřídit pouze jejím zamítnutím na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze po kupujícím požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiných nákladů spojených s odborným posouzením.

11.7 Pokud kupující reklamuje zboží po 12 měsících od jeho zakoupení a prodávající reklamaci zamítne, je osoba, která reklamaci vyřizovala, povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zboží zaslat k odbornému posouzení. Pokud je zboží zasláno k odbornému posouzení určené osobě, nese náklady na odborné posouzení, jakož i další účelně vynaložené náklady s tím spojené, prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující znaleckým posudkem odpovědnost prodávajícího za vadu, může kupující nárok znovu uplatnit; po dobu provádění znaleckého posudku záruční doba neběží. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i veškeré účelně vynaložené související náklady. Opětovně uplatněnou reklamaci nelze odmítnout.

11.8 Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o reklamaci, jakož i vystavit písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude kupující informován neprodleně po ukončení reklamačního řízení e-mailem nebo telefonicky a zároveň mu bude e-mailem nebo spolu se zbožím předána kopie reklamačního protokolu. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

11.9. Není-li kupující spokojen se způsobem vyřízení reklamace prodávajícím nebo domnívá-li se, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající žádost o nápravu zamítne nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující právo podat návrh na alternativní řešení sporu a má právo postupovat v souladu s body 4.5 až 4.7 těchto Podmínek.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

12.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost oznámit změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek je splněna jejím umístěním na internetových stránkách elektronického obchodu Prodávajícího.

12.2 Je-li kupní smlouva uzavřena písemně, musí mít jakákoli její změna písemnou formu.

12.3 V případě pochybností se Smluvní strany dohodly, že za dobu užívání se považuje doba ode dne dodání Zboží Kupujícímu (včetně data doručení) do dne vrácení Zboží Prodávajícímu, resp. předání Zboží kurýrní službě za účelem jeho přepravy Prodávajícímu.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat zejména formou e-mailových zpráv, případně dopisů nebo telefonicky.

12.5 Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. občanským zákoníkem, zákonem č. 40/1964 Sb. a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami upravujícími podrobnosti jejich uzavírání a provádění. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavírány v souladu s právním řádem Slovenské republiky. Není-li spotřebitel smluvní stranou, řídí se právní vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Z. z., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají vůči Kupujícímu účinnosti odesláním elektronické objednávky Kupujícím.

12.7 Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami včetně Zásad ochrany osobních údajů, které jsou jejich součástí, porozuměl jejich obsahu a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

Slovensky