Správcem pro zpracování osobních údajů je subjekt:


název: program zdraví a. s.
sídlo: Drobného 27, 841 01 Bratislava
IČO: 46 433 350
DIC: 2023397002
Zápis: Obchodní rejstřík OS Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.: 5436/B
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2186 7388
tel.: 00421 918 888 807
e-mail: info@ioy.click
Odpovědná osoba: Ivana Bartošová

Pokud má klient jakékoli dotazy k tomuto dokumentu nebo k nakládání se svými osobními údaji nebo chce uplatnit svá práva popsaná v tomto dokumentu, může se obrátit na odpovědnou osobu e-mailem na adrese info@ioy.click nebo písemně na adrese sídla společnosti.

Zpracovávané osobní údaje

Údaje nezbytné pro zpracování nákupu:

Povinné údaje - údaje, bez kterých nemůžeme zákazníkovi zaslat nákup a vyřídit jeho objednávku, jako je jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa a samotný předmět objednávky.

Klient se může svobodně rozhodnout, zda nám poskytne další údaje: fotografii, datum narození, další telefonní číslo, uložení více doručovacích adres.

V případě aktivace služby Facebook, pokud se klient přihlásí prostřednictvím svého účtu na Facebooku, nám poskytuje údaje z Facebooku, jako je jméno nebo e-mailová adresa. Sdílení těchto údajů mezi námi a Facebookem může klient kdykoli ukončit při správě uživatelského profilu na Facebooku.

U některých služeb může být klient požádán o poskytnutí dalších osobních údajů (např. kopie občanského průkazu), které nám slouží k ověření totožnosti klienta na dálku a také k ověření schopnosti klienta splácet zboží.

Osobní údaje můžeme zpracovávat také pro účely marketingových kampaní nebo pro řádné plnění smlouvy a můžeme je kombinovat.

V případě, že budou osobní údaje prodány jinému subjektu, budeme klienta předem informovat, včetně uvedení, komu osobní údaje prodáváme. Stejně tak pokud nám někdo prodá osobní údaje klienta, musíme o tom klienta rovněž předem informovat.

Osobní údaje třetích stran:

Pokud nám klient poskytne osobní údaje třetích osob, je jeho povinností informovat dotyčnou osobu a zajistit její souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Další informace: V případě, že se jedná o klienty, kteří se nacházejí na území České republiky, je možné, že se nacházejí na území České republiky:

Může se například stát, že si klient u nás zakoupí zboží, ale nechce si je vyzvednout nebo reklamovat. Ve svém uživatelském profilu může určit oprávněné osoby, které jsou oprávněny například zboží vyzvednout nebo reklamovat jeho jménem. Tím nám klient zároveň poskytuje své osobní údaje.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky, když navštívíte naše webové stránky Můžeme o vás shromažďovat určité informace, například vaši IP adresu, datum a čas, kdy jste navštívili naše webové stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému nebo jazykovém nastavení. Můžeme také zpracovávat informace o chování klienta na našich webových stránkách, tj. např. které odkazy na našich webových stránkách klient navštívil a jaké zboží se mu zobrazilo. Informace o chování klienta na webových stránkách jsou však anonymizovány, aby bylo zajištěno maximální soukromí klienta. Pokud klient přistupuje na naše webové stránky z mobilního telefonu či podobného zařízení nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o tomto mobilním zařízení (údaje o mobilním telefonu klienta, případné záznamy o pádech aplikace apod.)

Důvody shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme z následujících důvodů:

Nákup zboží a služeb:

Primárně zpracováváme osobní údaje za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky klienta.

Péče o zákazníky: V případě, že se jedná o zákazníky, kteří jsou v kontaktu se zákazníkem, je nutné, aby se zákazník dozvěděl, že je v kontaktu s ním:

Pokud se na nás klient obrátí s dotazem/problémem, potřebujeme zpracovat jeho osobní údaje, abychom mohli odpovědět/vyřešit problém. V některých případech mohou být osobní údaje předány také třetím stranám (např. dopravci zboží).

Marketingová činnost: V případě, že se jedná o marketingovou činnost, můžeme se obrátit s žádostí o poskytnutí osobních údajů:

E-mailový marketing: zasíláme e-mailová obchodní sdělení na základě souhlasu klienta. Klient se může ze zasílání obchodních sdělení odhlásit.

Telemarketing:

Provádíme marketingové hovory za účelem nabídky našeho zboží a služeb a souvisejících marketingových sdělení. Právním základem pro zpracování telefonního čísla klienta je buď souhlas klienta, nebo alespoň náš oprávněný zájem na běžném přímém marketingu. Klient může proti tomuto zpracování vznést námitku.

Marketingové soutěže:

V některých případech může být vítěz soutěže vyfotografován nebo natočen, a to zejména za účelem zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zvýšení důvěryhodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a zvýšení atraktivity těchto soutěží. Klient může proti tomuto zpracování vznést námitku.

Zlepšování našich služeb:

Na základě historie objednávek klienta a jeho chování na webových stránkách jsme schopni nabízet relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Můžeme tak na určitých místech zobrazovat produkty, které jsou pro klienta přímo relevantní a odpovídají jeho potřebám a zájmům.

Hodnocení zboží a služeb zákazníky:

Poté, co si u nás zákazník zakoupí zboží, může být požádán o jeho hodnocení. Hodnocení lze zadat i z vlastní iniciativy.

Výkon práv a právních nároků a kontrola ze strany orgánů veřejné moci: Osobní údaje můžeme zpracovávat také z důvodu, že je potřebujeme k výkonu našich práv a právních nároků (např. v případě, že máme vůči klientovi nevypořádanou pohledávku). Dále můžeme zpracovávat osobní údaje také proto, že je potřebujeme pro účely kontroly ze strany orgánů veřejné moci a z jiných podobně závažných důvodů.

Právní základy

Uzavření a plnění smlouvy:

Velkou část osobních údajů potřebujeme k uzavření kupní nebo jiné smlouvy týkající se zboží nebo služeb, které si od nás klient přeje zakoupit. Po uzavření smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli řádně doručit zakoupené zboží nebo vám řádně poskytnout zakoupené služby. Na základě tohoto právního základu tedy zpracováváme především fakturační a dodací údaje.

Souhlas:

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mailový marketing) a telemarketingu zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu klienta. Pokud nám klient souhlas neudělí, můžeme mu zasílat obchodní sdělení (nebo mu volat v rámci telemarketingu) i bez jeho souhlasu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním. V každém případě však může klient takováto marketingová sdělení z naší strany zakázat. O souhlas klienta můžeme požádat také v případě, že potřebujeme ověřit schopnost klienta uhradit zboží, které mu předáváme, aniž by klient předem uhradil celou kupní cenu za zboží.

Oprávněné zájmy:

Osobní údaje používáme také k tomu, abychom klientům poskytli relevantní obsah nabídky, tj. obsah nabídky, který je pro klienta zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme osobní údaje, zejména osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně. Ze stejného právního důvodu můžeme klientům zasílat e-mailové zprávy a SMS zprávy.

Speciální akce, sbírky:

V případě speciálních akcí a sbírek, kterých se klient účastní naším prostřednictvím, např. při platbě se klient rozhodne věnovat určitou částku také charitativní organizaci, se kterou spolupracujeme, mohou být kontaktní údaje klienta poskytnuty této organizaci, aby vám mohla poděkovat za vaši podporu. Vždy se však klienta předem zeptáme, zda si přeje, aby jeho osobní údaje byly poskytnuty konkrétní organizaci, nebo zda si přeje zůstat v anonymitě.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje poskytujeme třetím stranám z následujících důvodů:

Dodání zboží:

Třetí strana nemůže dodat objednané zboží, pokud jsme nepředali údaje potřebné k dodání zboží zákazníkovi. Tyto údaje předáme dopravci podle toho, jak je klient vyplní v objednávce. Takto zpřístupněné a předané údaje zahrnují zejména jméno a příjmení klienta, jeho doručovací adresu, telefonní číslo, na kterém jej může dopravce kontaktovat, a v případě, že zboží nebylo uhrazeno předem, částku, která má být případně uhrazena při převzetí zboží. Ve vztahu k osobním údajům, které předáváme dopravci o klientovi, je dopravce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem dodání zboží a poté osobní údaje neprodleně vymazat.

Dodání zboží, které pro nás skladuje smluvní partner:

Pokud si klient u nás objedná zboží, které je uloženo ve skladu našeho smluvního partnera, musíme za účelem vyřízení objednávky předat osobní údaje klienta tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vyřídí. Takto předané údaje zahrnují zejména jméno a příjmení klienta, jeho doručovací adresu, telefonní číslo, na kterém může dopravce klienta kontaktovat, a v případě, že zboží nebylo zaplaceno předem, případně částku, která má být zaplacena při převzetí zboží. Smluvní partner je pak povinen předat výše uvedené osobní údaje dopravci, který bude zboží doručovat, jinak by dopravce nemohl zboží klientovi doručit. Smluvní partner, který pro nás zboží skladuje, i dopravce jsou povinni ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/dodání zboží a poté je neprodleně vymazat.

Platební karty:

Zpracovatel nemá k dispozici údaje o platebních kartách, které klient používá k placení za zboží. Údaje o platebních kartách má pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. Pokud klient uložil svou platební kartu pro urychlení dalších nákupů v našem internetovém obchodě, máme k dispozici pouze základní údaje, jako je první a několik posledních číslic platební karty. Klient má právo tyto údaje kdykoli vymazat.

Analytické a reklamní služby:

V případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem nebo SMS) nebo telemarketingu můžeme k rozesílání zásilek nebo telefonování využít třetí stranu. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a nesmí osobní údaje poskytnuté klientem použít k žádnému jinému účelu. Můžeme také spolupracovat s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ty nám umožňují lépe porozumět tomu, jak klienti používají naše webové stránky, umisťovat naši reklamu online a měřit její výkonnost. Tyto společnosti mohou používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování údajů o vaší interakci s našimi službami, jakož i s jinými stránkami.

Státní orgány a ochrana před újmou:

Osobní údaje klientů můžeme také uchovávat nebo zpřístupnit jiným osobám, abychom splnili zákonné povinnosti, vyhověli žádostem státních a jiných orgánů, uplatnili nebo obhájili naše nároky nebo v řízeních, v nichž jiné osoby uplatňují nároky vůči nám. Mezi kategorie třetích stran, kterým z těchto důvodů osobní údaje sdělujeme, patří například soudy, jiné státní orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo výkonu rozhodnutí nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

Způsob ochrany osobních údajů

V souladu s požadavky platných právních předpisů přijímáme veškerá nezbytná bezpečnostní, technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů našich klientů. Elektronické údaje jsou uloženy v chráněné databázi na serveru, který je náš nebo nám vyhrazený. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která poskytují dostatečné zabezpečení s ohledem na současný stav technologií. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Pokud si klient přeje získat více informací o zabezpečení osobních údajů, může se obrátit na námi určeného pověřence pro ochranu osobních údajů, uvedeného v úvodu tohoto dokumentu.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme minimálně po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a klientem. V případě zpracování osobních údajů, ke kterému klient udělil souhlas, budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 7 let nebo do odvolání tohoto souhlasu. Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí zboží či služeb nebo pro splnění všech našich povinností, ať už tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi a klientem nebo z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na souhlas udělený klientem, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je tato doba nejméně 10 let).

Osobní údaje osob mladších 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze v případě, že k tomu udělil souhlas její zákonný zástupce.

Práva klienta v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům má klient zejména právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, právo na opravu nebo doplnění svých osobních údajů, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku nebo stížnost proti zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo požadovat přenos osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů a za určitých podmínek právo na výmaz, jak uvádíme níže.

Pokud se klient domnívá, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, jsou nesprávné, může nás kontaktovat na adrese info@ioy.click nebo písemně na adrese sídla společnosti.

Právo na informace:

Současně má klient právo na přístup k následujícím informacím týkajícím se jeho osobních údajů:

- Jaké jsou účely zpracování osobních údajů klienta?
- Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
- Kdo, kromě nás, je příjemcem osobních údajů klienta
- předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje klienta uchovávány
- Zda má klient právo požadovat, abychom jeho osobní údaje opravili nebo vymazali, nebo zda má právo omezit zpracování svých osobních údajů nebo vznést proti němu námitku.
- Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od klienta

Právo na výmaz osobních údajů:

Klient může dále požádat, abychom údaje o něm vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které jsme povinni uchovávat ze zákona (např. faktury nebo dobropisy). Pokud osobní údaje klienta potřebujeme ke zjištění, uplatnění nebo obhajobě našich právních nároků, může být žádost klienta o výmaz osobních údajů zamítnuta (např. v případě, že evidujeme nevypořádanou pohledávku nebo v případě probíhajícího soudního řízení).

Upozorňujeme, že hlavní údaje o platební kartě klienta nejsou uloženy u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tyto údaje nelze z naší strany vymazat a je nutné kontaktovat platební bránu, přes kterou byla platba provedena.

Kromě uvedených případů máte právo na výmaz v následujících případech:

- Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
- klient odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,-klient vznese námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se klient domnívá, že při posuzování námitky je zřejmé, že v dané situaci převažuje zájem klienta nad naším zájmem na zpracování osobních údajů, může klient vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
- povinnost výmazu je stanovena zvláštním právním předpisem,
- osobní údaje se týkají dětí mladších 16 let.

Právo vznést námitku:

V případě existence konkrétních důvodů na straně klienta můžete vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku můžete zaslat na adresu info@ioy.click nebo písemně na adresu našeho sídla.

Omezení zpracování:

Pokud klient a) popírá přesnost osobních údajů, b) jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, c) společnost již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale klient je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud klient d) vznesl námitku podle předchozího bodu, má právo na to, abychom omezili zpracování jeho osobních údajů. V takovém případě můžeme zpracovávat osobní údaje klienta pouze s jeho souhlasem (s výjimkou uložení nebo zálohování předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti:

Pokud se klient domnívá, že jeho osobní údaje zpracováváme protiprávně, má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Upřednostňujeme však osobní řešení problému přímo s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat na naší e-mailové adrese info@ioy.click nebo písemně na adrese našeho sídla.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2021 a jsou k dispozici v elektronické podobě na adrese: www.ioy.cz

Slovensky